Кабінет завідувача

Години прийому:

Вівторок: з 10.00 до 13.00

Четвер: з 13.00 до 18.00 


Правила внутрішнього розпорядку

 

Загальні положення

 
 1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державного мінімального розміру.
 2. Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, а також заохоченням за сумлінну працю. До порушників трудової дисципліни вживають заходи дисциплінарного і громадського впливу.
 3. Правила внутрішнього розпорядку мають на меті сприяти вихованню робітників, службовців у дусі відповідального ставлення до праці, дальшому зміцненню трудової дисципліни, організації праці на науковій основі, раціональному використанні робочого часу, високій якості робіт, підвищенню продуктивності праці та ефективності суспільного виробництва.
 4. На основі цих правил трудові колективи дитячих дошкільних та навчальних закладів затверджують за поданням адміністрації і профспілкового комітету «Правила внутрішнього розпорядку» стосовно до умов роботи даного закладу.
 5. Питання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього розпорядку, розв’язуються адміністрацією закладу у межах наданих їй прав, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом. Ці питання розв’язуються також трудовим колективом закладу відповідно до його повноважень.

Порядок прийому і звільнення працівників

 1. Робітники і службовці реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору на роботу в Сумському дошкільному навчальному закладі (центрі розвитку дитини) № 18 «Зірниця» Сумської міської ради. Прийом на роботу веде завідувач ДНЗ.
 2. При прийомі на роботу адміністрація ДНЗ зобов’язана вимагати від поступаючого:
 • 2.1. Подання трудової книжки;
 • 2.2. Подання паспорта згідно із законодавством про паспорт;
 • 2.3. Подання медичного висновку про відсутність протипоказань за станом здоров’я для роботи в ДНЗ;
 • 2.4. Військовозобов’язані пред’являють військовий квиток;
 • 2.5. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Особи, яких приймають на роботу, що вимагає спеціальних знань (педагогічні, медичні працівники, водії та ін.), зобов’язані подати відповідні документи про освіту або професійну підготовку: диплом, атестат, посвідчення, копії яких засвідчені адміністрацією, мають бути залишені в особовій справі.

  На всіх працівників, яких приймають у ДНЗ (в тому числі призначених органами освіти та охорони здоров’я), завідувач ДНЗ видає наказ на прийняття. Наказ повідомляється працівникові під розпис.

  У наказі мають бути вказані найменування роботи (посади) відповідно до професій робітників або штатного розпису і умови оплати праці. Фактичне допущення до роботи відповідною посадовою особою вважається укладення трудового договору незалежно від того, чи був прийом на роботу оформлений належним чином.

 1. На всіх працюючих і службовців, які проробили понад 5 днів ведуться трудові книжки у випадку, встановленому діючим законодавством. При поновленні трудових книжок слід керуватися інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах, організаціях. Трудові книжки всіх працівників зберігаються у завідувача дошкільного навчального закладу.
 2. На кожного працівника завідувач веде особову справу, яка складається з особового листа та документів по обліку кадрів.
 3. При прийомі працівника або при переведенні його установленим порядком на іншу роботу адміністрація зобов’язана:
  • 5.1. Ознайомити працівника з дорученою роботою, умовами та оплатою праці (з посадовою інструкцією) і роз’яснити його права та обов’язки;
  • 5.2. Ознайомити його з правилами внутрішнього трудового розпорядку, інструкціями щодо організації охорони життя і здоров’я дітей, техніки безпеки, гігієни праці, виробничої санітарії і протипожежної охорони з оформленням у журналі встановленої норми;
  • 5.3. Забезпечити медичний огляд у тому разі, якщо працівник призначається на обслуговування установок підвищеної небезпеки (електрообладнання, котли, автомашини та ін.).
 4. Адміністрація ДНЗ забезпечує проходження працівниками медичного огляду у визначені строки.
 5. Припинення трудового договору може мати місце тільки на підставах, передбачених законодавством.

Працівники мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це адміністрацію письмово за 2 тижні.

Час виконання робіт, на які робітник або службовець переведений за порушення трудової дисципліни (підпункт “г” пункту 35), до терміну попередження про звільнення не зараховується.

Після закінчення зазначених строків працівник вправі припинити роботу, а адміністрація зобов’язана видати його трудову книжку і провести з ним розрахунок. За домовленістю між працівником та адміністрацією трудовий договір може бути припинений і до закінчення терміну попередження про звільнення.

Строковий трудовий договір підлягає припиненню на вимогу працівника у випадку його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення адміністрацією законодавства про працю, колективного або трудового договору та з інших поважних причин.

Припинення трудового договору за ініціативою адміністрації неприпустиме без попередньої згоди профспілкового комітету ДНЗ.

 1. У день звільнення адміністрація зобов’язана видати працівникові його трудову книжку із внесеним до неї записом про звільнення і провести з ним остаточний розрахунок. Записи про причини звільнення в трудову книжку повинні робитися у точній відповідності до формулювання діючого законодавства із посиланням на відповідну статтю, пункт закону.

      Днем звільнення вважається останній день роботи.

Основні обов’язки працівників

 1. Працівники ДНЗ зобов’язані:
  • 1.1. Працювати чесно і сумлінно виконувати обов’язки, покладені на них посадовими інструкціями і положеннями, правилами внутрішнього розпорядку;
  • 1.2. Додержуватися дисципліни праці – основа порядку на виробництві (вчасно приходити на роботу, додержуватись встановленої тривалості робочого часу, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації; бути завжди уважним до дітей, ввічливим з батьками вихованців і членами колективу);
  • 1.3. Берегти і зміцнювати власність (обладнання, інвентар, навчально-наочні посібники тощо);
  • 1.4. Суворо додержуватись інструкції щодо охорони життя і здоров’я дітей, вимог з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони, передбачених відповідними правилами та інструкціями;
  • 1.5. Утримувати у чистоті та порядку своє робоче місце;
  • 1.6. Бути прикладом гідної поведінки, виконання високого морального обов’язку на роботі та в громадських місцях.
 2. Працівники ДНЗ несуть відповідальність за життя і здоров’я довірених їм дітей.
 3. Коло обов’язків, що виконує кожний працівник, визначається, крім цих правил, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад.
 4. Конкретні обов’язки працівника визначаються посадовою інструкцією, розробленою з урахуванням умов роботи ДНЗ адміністрацією разом з профспілковим комітетом на основі типових кваліфікаційних характеристик, затвердженою завідувачем ДНЗ.

Основні обов’язки адміністрації

 1. Адміністрація ДНЗ зобов’язана:
  • 1.1. Організувати працю співробітників ДНЗ так, щоб кожний працював за своїм фахом і кваліфікацією, мав закріплене за ним певне робоче місце;
  • 1.2. Всемірно зміцнювати трудову і виробничу дисципліну, постійно здійснюючи організаторську і політико-виховну роботу, спрямовану на її зміцнення, усунення втрат робочого часу; вживати заходи впливу до порушників трудової дисципліни, зважаючи при цьому на думку трудового колективу;
  • 1.3. Створити умови, що забезпечують охорону життя і здоров’я дітей, запобігти їх захворюваності і травматизму, контролювати додержання працівниками санітарно-гігієнічних норм, правил охорони та протипожежної безпеки;
  • 1.4. Вдосконалювати навчально-виховний процес, поширювати і впроваджувати передовий досвід у роботу ДНЗ;
  • 1.5. Забезпечити систематичне підвищення працівниками ДНЗ ділової кваліфікації, проводити у визначені строки атестацію педагогів, створити необхідні умови для суміщення роботи з навчанням;
  • 1.6. Вживати заходи до своєчасного забезпечення ДНЗ необхідними навчально-наочними посібниками, іграшками, господарським інвентарем;
  • 1.7. Забезпечити охайність майна ДНЗ та одягу дітей;
  • 1.8. Організовувати правильне харчування дітей;
  • 1.9. Видавати заробітну плату у визначені строки;
  • 1.10. Чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників ДНЗ;
  • 1.11. Створювати умови для всемірного підвищення ефективності та поліпшення якості роботи з дітьми.
 2. Адміністрація несе відповідальність за життя і здоров’я вихованців під час їх перебування в ДНЗ (в тому числі на екскурсії, на прогулянці тощо).
 3. Адміністрація здійснює свої обов’язки у відповідних випадках спільно або за погодженням з ПК, а також з урахуванням повноважень трудового колективу.

Робочий час та його використання

 1. Час початку і закінчення роботи установлюється рішенням адміністрації згідно потреб батьків.

Режим роботи закладу : з 700 до 1900.

з 7.30 – 18.00 – для груп 10,5 годинного перебування дітей

з 7.00 – 19.00 – для груп 12,0 годинного перебування дітей

з 8.00 – 12.00 – для групи 4,0 годинного перебування дітей

 1. У межах робочого дня педагогічні працівники закладу ведуть всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади і навчального плану. Тривалість робочого тижня:
 • завідувача – 40 годин;
 • вихователя-методиста – 36 годин;
 • вихователя – 30 годин;
 • музичного керівника – 24 години;
 • вчителя-логопеда – 20 годин;
 • практичного психолога – 40 годин;
 • сестри медичної старшої – 38,5 годин;
 • обслуговуючого персоналу – 40 годин.
 1. Тривалість робочого дня педагогічного, медичного, обслуговуючого персоналу визначається графіком змінності. У графіку визначаються години роботи, перерви для відпочинку. Графік має бути оголошений працівникам під розпис.
 2. Завідувач зобов’язаний організувати облік приходу на роботу і закінчення її.
 3. Облік робочого часу педагогічного персоналу здійснює вихователь-методист, обслуговуючого персоналу – заступник завідувача з господарства.
 4. Груповому персоналу дитячого закладу забороняється залишати роботу до приходу працівників, які замінюють його. В разі неявки того, хто змінює, працівник повідомляє про це адміністрацію, яка зобов’язана вжити заходів до негайної заміни його іншим працівником.
 5. Загальні збори трудового колективу ДНЗ проводяться не рідше 2 разів на рік. Засідання педагогічної ради – 1 раз у 3 місяці. Загальні батьківські збори скликаються за розсудом завідувача ДНЗ не рідше 1 разу на півріччя, а групові – за розсудом вихователя, але не рідше 1 разу на квартал.
 6. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом завідувача з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідні дні може компенсуватися за погодженням сторін надаванням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.
 7. Керівник закладу залучає педагогічних працівників до чергування у закладі у вихідні дні. Графік чергування і його тривалість затверджує керівник закладу за погодженням з педагогічним колективом і профспілковим комітетом. Не залучаються до чергування у вихідні й святкові дні вагітні жінки й матері, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей віком від 3-х до 14-ти років та дітей-інвалідів не залучаються до чергування у вихідні й святкові дні без їх згоди.
 8. Тривалість щорічної відпустки працівників ДНЗ встановлюється згідно з діючим законодавством.
 9. Вихователям, спеціалістам та іншим працівникам ДНЗ забороняється:
  • 11.1. Змінювати на свій розсуд графік змінності;
  • 11.2. Подовжувати або скорочувати тривалість занять з дітьми і перерви між ними;
  • 11.3. Залишати дітей без нагляду;
  • 11.4. Віддавати дітей особам у нетверезому стані та дітям молодшого шкільного віку, а також відпускати самих на прохання батьків.
 10. Забороняється в робочий час:
 • 12.1.    Відволікати працівників від безпосередньої роботи;
 • 12.2.   Скликати збори, засідання і всякого роду наради із громадських справ;
Забороняється :
 • – стороннім особам бути присутнім в групах;
 • – робити зауваження працівникам у присутності дітей;

Заохочення за успіхи в роботі

 1. За зразкове виконання трудових обов’язків застосовують такі заохочення:
  • 1.1. Оголошення подяки;
  • 1.2. Грамота;
  • 1.3. Видача премії;
  • 1.4. Винагородження цінним подарунком;
  • 1.5. Занесення до книги пошани;
  • 1.6. Присвоєння звання «Кращий за професією».
 2. За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.
 3. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень.
Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу закладу освіти і заносяться до трудової книжки працівника.  

Відповідальність за порушення трудової дисципліни

 1. За порушення трудової дисципліни адміністрація застосовує такі дисциплінарні стягнення:
  • 1.1. Догана;
  • 1.2. Звільнення.
Звільнення, як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, «Положенням про дошкільний навчальний заклад» або посадовою інструкцією, за прогул без поважних причин, чергова відпустка у відповідному році зменшується на кількість днів прогулу.
 1. Дисциплінарні стягнення застосовуються завідувачем ДНЗ, а також відповідними посадовими органами освіти у межах наданих їм прав. Завідувач ДНЗ має право замість застосування дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.
 2. Дисциплінарні стягнення на завідувача ДНЗ накладаються тим органом освіти, який має право його призначення і звільнення.
 3. Працівники, обрані до складу ПК, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди ПК і профспілковий організатор-без попередньої згоди вищестоящого профспілкового органу.
 4. До застосування стягнення від порушника трудової дисципліни слід зажадати пояснення у письмовій формі. Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування дисциплінарного стягнення.
 5. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване тільки одне стягнення.
 6. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.
 7. При відсутності у працівника повторного дисциплінарного стягнення протягом року, він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення.
 8. Дисциплінарне стягнення може бути знято до закінчення одного року у разі якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник. Протягом року дії дисциплінарного стягнення заходи до працівника не застосовуються.

Про сайт